Тел. 097-567-32-66

Цивільний захист ( запобіжні дії на випадок винекнення надзвичайної ситуації ( памятки))

ПЕРЕЛІК наказів МОН та наказів інших ЦОВВ, нормативно-правових актів КМУ, Президента України, Верховної Ради України (кодексів, законів, постанов, указів, розпоряджень тощо) з питань цивільного захисту

І. Накази МОН:

 1. Наказ МОН від 13.02.2018 № 139 «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності». https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tabelya-terminovih-ta-strokovih-donesen-ministerstva-osvita-i-nauki-ukrayini-z-pitan-civilnogo-zahistu-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti
 2. Наказ МОН від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2016 за № 1623/29753.  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1623-16
 3. Наказ МОН від 15.08.2016 № 974«Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 08.09.2016 за № 1229/29359. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16
 4. Наказ МОН від 22.11.2017 № 1514 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року № 304», зареєстровано в Міністерстві юстиції України14.12.2017 за № 1512/31380. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-18-kvitnya-2006-roku-304

ІІ. Накази ДСНС та МВС України:

 1. Наказ ДСНС України  від 12.07.2016 №335 «Про затвердження примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання»  https://ips.ligazakon.net/document/FN022872  
 2. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни15.02.2005 за № 231/10511.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05, зміни затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 140.
 3. Наказ МВС від 21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 05.11.2014 за № 1398/26175. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1398-14
 4. Наказ МВС від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни 05.03.2015 за № 252/26697. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15
 5. Наказ МНС від12.12.2012№ 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстровано в Міністерстві юстиції України3 січня 2013 р. за № 40/22572 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0040-13
 6. Національний класифікатор України «Класифікатор надзвичайних ситуаційДК 019:2010», затверджено наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 https://ips.ligazakon.net/document/view/fin61335?an=937
 7. Методичні рекомендації щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) від 10.06.2009 №390. https://ips.ligazakon.net/document/view/fin62662
 8.  Примірне  положення про формування цивільного захисту від 31.01.2015 №113 https://ips.ligazakon.net/document/MVS523
 9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту від 23.03.2015 №167 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0167388-15
 10. Про затвердження Методики планування заходів з евакуації від 10.07.2017  № 579 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0938-17
 11. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розробляння картографічних документів та схем у сфері цивільного захисту від 136.07.2013 №554
 12. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту  від 17.06.2010 №472
 13. ПОРЯДОК  організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту від  11.09.2014  №934.
 14. ПОЛОЖЕННЯ  про організацію навчального процесу  з функціонального навчання  від 21.10.2014 №1112
 15. НАКАЗ Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту від 09.07.2018 №579

ІІІ. Кодекси та закони України:

 1. Кодекс цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458).http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
 2. Закон України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668).http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
 3. Кодекс законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСРвід 17.12.1971 – 1971 р., /Додаток до N 50/)http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 4. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 12, ст.81)http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80
 5. Закон України«Прозабезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218)http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 6. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 23, ст.176)http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1550-14

ІV. Постанови та розпорядження КМУ:

 1. Постанова КМУ від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BFіз змінами внесеними постановою КМУ від 26.07.2018 № 592  https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-zdijsnennya-navchannya-naselennya-diyam-u-nadzvichajnih-situaciyah
 2. Постанова КМУ від 9.10.2013 № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF
 3. Постанова КМУ від 23.10.2013 №819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 230 від 28.03.2018http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF
 4. Постанова КМУ від 09.10.2013  №787 «Про затвердження порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-%D0%BF
 5. Постанова КМУ від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/841-2013-%D0%BF
 6. Постанова КМУ від 9 січня 2014 №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» із змінами, внесеними постановою КМУ від 16.11.2016 №825 та від 06.06.2018 № 450. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF
 7. Постанова КМУ від 26.01.2015 р. № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/18-2015-%D0%BF
 8. Постанова КМУ від 30.09.2015 №775 «Про затвердження порядку  створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від 30.09.2015 №775 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-%D0%BF
 9. Постанова КМУ від 17.06.2015  №409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2015-%D0%BF
 10. Постанова КМУ від 10.03.2017 №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/138-2017-%D0%BF
 11. Постанова КМУ від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF
 12. Постанова КМУ від 14.03.2018 № 223 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/223-2018-%D0%BF
 13. Постанова КМУ від 26.12. 2003 № 2030 «Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків» із змінами http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2030-2003-%D0%BF
 14. Постанова КМУ від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1200-2002-%D0%BF
Digital Camera
Digital Camera