Тел. 097-567-32-66

Робота з батьками

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) ЗДО №60 здійснює свою діяльність з урахуванням вимог санітарного законодавства та забезпечення належних протиепідемічних заходів , тому работа з батьками переформатована частково онлай та через групи в соціальних мережах.

План роботи ЗДО з батьківською громадою

Зміст роботи Дата проведення відповідальний
Шляхом проведення консультацій, щодо підвищувати їх  психолого – педагогічної компетентністї та розуміння особистісного розвитку дітей ( онлайн та через сторінки соціальних мереж ) Протягом року Завідуюча в\методист п\психолог
Групові батьківські збори 2 рази на рік Вихователі Завідуюча  ст. м\с в\методист
Робота   консультаційного пункту для батьків дітей які не охоплені суспільним вихованням та освітою. ( за потреби чи запитом )    Остання п’ятниця місяця  Завідуюча в\методист п\психолог
Індивідуальні консультації для батьків   За запитами  Завідуюча в\методист п\психолог
засідання загально садового Батьківського Щокварталу Завідуюча
Великі та малі батьківські конференції: Вимоги сучасної школи до першокласника, адаптація новеньких до ЗДО. Травень   серпень Завідуюча в\методист психолог вихователі
Анкетування батьків старших груп з питань :«Думка батьків –  готовність до школи» .
онлайн – Зустрічі з вчителями початкової ланки школи з батьками майбутніх першокласників: «Вимоги сучасної нової української школи» ( поради)
 січень Вихователі в\методист вчителі КГ№49
Активна участь у заходах ЗДО:
– Тренінг для батьків « Розвиваємо мовлення дітей”, – – -Зустріч батьків з спеціалістами служби по справам дітей та патрульною службами з дорожнього рузу Покровського району .  
– літератунна родинна вікторина : «Люблю я мову українську».
– МК по виготовленню  українських віночків  до Дня Вишиванки.
– Спортивно- оздоровча   розвага – «Щоб  усі були здорові !»
  – Круглий стіл: «Літо – час оздоровлення»  
За річним планом Листопад       Січень   Лютий      Березень     Квітень     травень   Червень  Завідуюча в\методисти вихователі в\логопед, в\дефектолог п\ психлолог    
Опитування , анкетування та створення інформаційних бюлетенів:
– Адаптація дитини до дошкільного закладу.
– Вимоги   мовленнєвого розвитку дошкільника за БКДО.
-Розвиток творчості та патріотизму  дошкільників . – Фізичний розвиток дитини;
– Природне виховання, як фактор розвитку природних сил дитини;
– Гострі респіраторні та інфекційні захворіння -профілактика короновірусної хвороби та вчасна вакцинація.
– Особиста гігієна . Ентеробіоз та його профілактика; Профілактика харчових отруєнь та кишкових захворювань; Психоемоційний комфорт дитини .
Протягом року завідуюча  в\методисти п\психолог Вихователі  Ст.   м\с                  
Інструктажі для батьків з охорони життя і здоров’я дітей;   Щомісяця, (За потребою) вихователі
Анкетування,  опитування, спілкування по запиту Протягом року  Вихователі спеціалісти
 Забезпечити засідань  онлайн консультативного клубу «Турботливі батьки»   Протягом року  ( онлайн) Практичний психолог    
Тематичні консультації для батьків  за планом батьківського всеобучу.   Щомісяця вихователі
спеціалісти
Гурток Англійської мови
( платна послуга)
 
Протягом року  Викладач англійської мови
Сайт ЗДО№60 з змістовним тематичним контентом    Протягом року Завідуюча редактор
 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ КЗДО КТ №60 КМР

Розглянуто та прийнято

на батьківській конференції

 Протокол №1

від «30» серпня 2020

Введено в дію наказом по КЗДОКТ№60 КМР

№ 25а\г від «31»серпня 2020

1. Загальні положення

1.1. Батьківський комітет закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 Криворізької міської ради (далі ЗДО №60) є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.2. Батьківський комітет дошкільного закладу у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, Примірним положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу (Наказ МОН молоді та спорту України №398 від 26.04.11р.), іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини, Положенням про батьківський комітет ЗДО №60, планом роботи та рішеннями батьківських зборів (конференції).

1.3. Рішення про заснування батьківського комітету ЗДО№60 та кількість його членів, приймаються на загальних батьківських зборах закладу.

1.4. Легалізація батьківського комітету ЗДО№60 є обов’язковою і здійснюється після надання витягу з протоколу батьківських зборів вікової групи та повідомлення керівнику      про його заснування та  шляхом видання відповідного наказу по закладу.

1.6. Припинення діяльності батьківського комітету ЗДО№60 може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності батьківського комітету ЗДО

2.1. Метою діяльності батьківського комітету ЗДО №60 є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності батьківського  комітету ЗДО№60 є сприяння створенню умов для:

• збереження та зміцнення здоров’я дітей;

• формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

• виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

• утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

• розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

• всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

• залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

• організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

• вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

• сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності батьківського комітету ЗДО№60 є:

законність;

гласність;

колегіальність;

толерантність;

виборність;

організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу.

3. Порядок створення батьківського комітету ЗДО№60

3.1. Батьківський комітет групи формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їх імені.

3.2. Батьківський комітет групи, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей.

3.3. Батьківський комітет ЗДО№60 формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп.

3.4. Кількісний склад батьківського комітету ЗДО№60 визначається на загальних батьківських зборах, терміном на один навчальний рік. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу батьківський комітету ЗДО обирається голова, його заступник, секретар.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах ЗДО№60

4. Організація діяльності батьківських комітетів ЗДО

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу проводяться за рішенням комітету групи не рідше трьох разів на рік.

4.2. Батьківський комітет ЗДО№60 у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідуючою дошкільного навчального закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва КЗДО №60 у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

4.5. Батьківський комітет планує свою роботу на навчальний рік на підставі плану роботи ЗДО №60, рішень зборів батьків, рекомендацій завідуючої, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

4.6. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.7. При недосягненні згоди між завідуючою ЗДО і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються міським органом управління освітою; між вихователями групи і комітетом групи – керівництвом ЗДО.

4.8. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.9. Секретар батьківського комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки батьківського комітету КЗДОКТ №60 КМР

5.1. Батьківський комітет має право:

• брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

• встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов в закладі;

• сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

• вносити на розгляд керівництва ЗДО (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

• звертатися до керівника, педагогів, педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

• скликати позачергові загальні збори батьків (конференції);

• створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

• надавати пропозиції директору закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

• сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

• сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

• брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців закладу;

• сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності ЗДО №60.

5.2. Батьківський комітет ЗДО може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається комітетом та затверджуються їх головою.

5.3. Батьківський комітет ЗДО №60 зобов’язаний:

• виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

• вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

• надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідуючої закладу або відповідного органу управління освітою;

• у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

• звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова батьківського комітету ЗДО №60 є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

6. Прикінцеві положення.

6.1. Комітет може виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

6.2. Дане положення про батьківський комітет ЗДО №60 розроблено на основі Примірного положення про батьківський комітет (раду).

ПЛАН

засідань загально садового батьківського комітету    ( он лайн чи оф лайн за умови дотримання протиепідемічних заходів )

№1 вересень

  1.  Звіт про проведення  оздоровчого періоду.
  2.  Вибори БК та розподіл обов’язків між його  членами.
  3.  Підсумки роботи БК за минулий рік знайомство з планом роботи на наступний навчальний рік .

                                     (голова Бк,  В\М, ст..м\с, керівник ЗДО)

№2 січень

  1. Новорічні та Різдвяні свята ( безпечні канікули)
  2. Соціальний  патронат дітей з які опинились у важких життєвих обставинах.
  3. Увага ! як та протидіяти булінгу.

                                     (керівник ЗДО,в\методисти)

№3 квітень

  1. безпека життєдіяльності дітей в ЗДО та вдома
  2.  стан  харчування в ЗДО  поради про організацію раціонального харчування дітей  вдома..

(керівник ЗДО, м/с з дієт харчування ,в\методисти)

       №4  червень

  1. Підсумки навчального року. 
  2. Організація літнього  оздоровлення  дітей .

                                     ( керівник ЗДО, завгосп)

Список  голів батьківських комітетів  груп КЗ ДО КТ №60  КМР    на 01.09. 2021

 № гр.П.І. по Б.
1   ранній вік  Моторна  Ірина    Олександрівна
2  ранній вік    Мороз  Олена Вікторівна    
3  ранній вік  Денисенко  Вероніка Анатоліївна  
 4 молодша  Друзь  Карина Олегівна ( член БК ЗДО)
 5 молодша  Лугова  Марина Володимирівна (Голова БК ЗДО)
  6 старша     Миронова  Тетяна Василівна
  7 спец.   Нетребко  Іванна Миколаївна  
  8 спец.  Цопа  Юлія Анатоліївна  
  9 спец.  Кірсанова  Юлія Сергіївна  
  10 спец.  Торговицька  Анна Михайлівна  
 11 молодша.   Озгель –Переверзєва Ксенія  Генадіївна  
 12   старша     Желнакова  Світлана Володимирівна
13 середня  Михайленко  Дмитро Володимирович  ( член БК ЗДО)