Тел. 097-567-32-66

Програма розвитку ЗДО на 2020-2025р.р « Щаслива дитина – майбутнє України »

Паспорт Програми розвитку ЗДО складається :

І .Призначення Програми розвитку.

2.Нормативні, програмно-методичні підстави та використання наукових джерел у розробленні Програми розвитку.

3.Склад творчої групи педагогів, які розробляли Програму розвитку КЗДОКТ №60 КМР

5. Етапи розроблення та реалізації Програми розвитку:

 • організаційно-підготовчий — здійснення мотиваційних і діагностичних процедур, отримання інформації; складання проектів для її реалізації.
 • базовий — реалізація програми розвитку, зі щорічним узагальненням, аналізом і систематизацією отриманих результатів;
 • підсумковий (рефлексивно-оцінювальний, творчий) — узагальнення висновків, оцінювання якості діяльності закладу, визначення перспектив подальшого розвитку

6. Заходи, під час яких обговорювали та схвалювали документ.

7.  Реквізити ЗДО 

Вступ

Розвиток закладу дошкільної освіти в умовах реалізації нової державної освітньої політики, основними орієнтирами якої є:

 1. створення умов для виховання та розвитку творчої особистості відповідно до художньо-естетичних та соціокультурних норм
 2. інтеграція суспільного та родинного виховання з питань фізичного, психічного та соціального здоров’я дошкільників
 3. здійснювати психолого – педагогічний супровід дошкільників з особливими освітніми потребами.
 4. підвищення якості  освітнього процесу в  ЗДО через впровадження інноваційних  педагогічних та ІК технологій
 5. Створення безпечних умов для збереження та зміцнення здоров’я дошкільників
 6. Включення  додаткових освітніх послуг
 7. Формування основ патріотичного виховання дошкільника
 8. Удосконалення механізмів моніторингу якості дошкільної освіти, підвищення професійного рівня і фахової майстерності педагогічних працівників ЗДО

Планування роботи ЗДО до 2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності ЗДО, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових соціокультурних умовах.

Програма розвитку ЗДО визначає стратегічні пріоритети, започатковує організаційні шляхи та їх реалізацію, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та Держави.

Як зазначено в законі «Про освіту», основним завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини.

Сьогодні увага педагогів направлена на створення нової моделі закладу, з вимогами до змісту дошкільної освіти у спектрі Концепції НУШ, який використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного  педагогічного менеджменту, кадрової політики з підвищенням фахової компетенції педагогів  на оновлення освітньої бази установи. Новий контекст ( Закону «Про освіту»)   змушує педагогів змінювати свою роль у реалізації освітніх програм. Педагог має активізувати процеси самовиховання та саморозвитку, ознайомлюватися з новими ідеями, оволодівати новими освітніми технологіями, співпрацювати з батьками своїх вихованців.   Програма розвитку ЗДО « Щаслива  дитина – майбутнє України » визначає стратегічні напрямки розвитку ЗДОна наступні 5 років , започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. . Програма містить комплекс методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби батьків щодо рівня освіти, розвиток інформаційних технологій та досягненнь в галузі педагогічних новацій.

Програма розвитку закладу дошкільної освіти складена на 5 раків років і покликана суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення закладу

 1. Призначення Програми розвитку :
 • Сформувати компетентності дошкільника в умовах інтеграції родинного та суспільного впливу.
 • Підвищити якість освітнього та корекційного процесів..
 • Удосконалити зміст іноваційної стратегії перспективного розвитку ЗДО, врахувуючи особливості та спецефічність напрямів діяльності .

2. Нормативні, програмно-методичні підстави та використання наукових джерел у розробленні Програми розвитку ЗДО

 • Конституція України;
 • Конвенція ОО про права дитини
 • Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1991 №3808-XII
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року;
 • Закони України: «Про освіту», «Про охорону дитинства»; «Про захист персональних даних».
 • Статут КЗДО КТ №60 КМР;
 • Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти, державні і парціальні програми та методична література, яка є затверджена, або рекомендована МОН України.

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України:

         Лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 “Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти”

         Лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9-546 “Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців”

         Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 “Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах”

         Лист МОН України №1/9-454 від 02.09.2016 “Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах”

         Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 “Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах”

         Лист МОН України №1/9-473 від 18.09.2014 “Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів”

         Лист МОН молоді та спорту України № 1/9-413 від 28.05.2012 року “Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період”

         Лист МОН молоді та  спорту України №1/9-198 від 16.03.2012 року “Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період”

         Лист МОН України №1/9-152 від 28.02.2013 “Про розроблення програм для дошкільної освіти”

         Лист МОН України №1/9-386 від 13.06.2018 “Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 н.р.”

□     Наказ МОН України №1633 від 19.12.2017 “Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти”

□     Наказ МОН України №1633 від 19.12.2017 “Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти”

□      Методичні рекомендації “Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини”.

             Лист МОН України № 1/9-419 ввід 30.07.2019  Перелік навчальної літератури у закладах освіти 2019-2020 н.р. та Інструктивно-методичні рекомендації «Що до організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в ЗДО  2019-2020 н.р.

  Лист МОН України № 1/9-411 ввід 02.07.2020  Перелік навчальної літератури у закладах освіти 2020-2021 н.р. та Інструктивно-методичні рекомендації «Що до  організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в ЗДО  2020-2021 н.р.

Постанова Головного санітарного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 22.09.2020 № 55

Накази МОН:

Листи МОН:

Наказ МОН «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128

Лист МОН «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 1/9-235

Накази МОН щодо освітнього процесу

Листи МОН:

Лист ІМЗО «Про пріоритетні напрями діяльності психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.» від 27.07.2020 № 22.1/10-1495

Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 № 1/9-477

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні» від 24.12.2019 № 948/2019

Накази МОН:

Лист МОН «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» від 14.02.2019 № 1/11-1419

Розробники Програми: творча група спеціалістів та педагогів КЗДО КТ №60 КМР .

Учасники програми: педагогічний  колектив, батьківська  громада, здобувачі освіти.

Мета: Створення сприятливих умов для формування особистісно зрілої дитини її базових навичок , сучасної, доступної та якісної системи освіти в ЗДО.
Для управління та ефективної організації освітнього процесу в ЗДО забезпечити його необхідними ресурсами.

               Створити сучасний динамічний освітній простір , що забезпечить потреби дітей у соціалізації особистості,  якісній всебічній освіті і підвищення  професійної компетентності та академічну свободу педагогів.

Завдання:

Удосконалити нормативно-правове, науково-методичне, корекційне,  фінансово-економічне забезпечення закладу, 
Підвищувати ефективність гурткової роботи ( хореографія, зображувальна діяльність, ручна праця) та фізкультурно-оздоровчої.
Надавати якісні додаткові освітні послуги  (англійська  мова,)
сприяти безперивному педаггогічному зростанню, підвищити професійну компетентність педагогів, розвивати їх творчу ініціативу та академічну свободу.
Запровадити освітні інновації та інформаційно-комунікаційні технології
активізувати та оптимізувати роботу з батьками
Формувати позитивний імідж ЗДО через публікації у ЗМІ, власний сайт, групи в соц мережах .

Терміни реалізації :  2020-2025рр

Етапи реалізації :

Організаційно-підготовчий етап:

 • Розробка Концепції розвитку закладу
 • Визначання стратегій, заходів, механізмів розробка цільових проектів
 • Виявлення ресурсів ( людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми розвитку

Базовий етап:

 • Практична реалізація ( сім) цільових проектів
 • Організація моніторингового спостереження  за результатами
 • Координація дій учасників.

Підсумковий етап:

 • Аналіз результатів моніторингу Програми розвитку
 • Поширення досвіду
 • Визначення перспектив подальшої роботи

1.  Аналіз діяльності 2014-2020 рр.

Аналізуючи діяльність педагогічного колективу та роботу закладу в цілому необхідно зазначити, що робота приводилась якісно та на достатньо високому рівні. В закладі забезпечено функціонування 13 вікових груп, 2– групи раннього віку, 11 – дошкільні з них (4 спеціальні.) Відвідеє ЗДО 230 дітей . з Державною українською мовою  навчання. В закладі функціонує : студія зображувального мистецтва, методичний, дефектологічний, логопедичний та кабінет психологічної служби. Харчоблок  та медичний кабінет, музична, спортивна зали та  вікові групи. Приміщення закладу відповідає санітарно-гігієнічним умовам та облаштовані за призначенням. Матеріально-технічний стан задовільний, але потребують ремонту:  м’яка покрівля , балконні колони, фундамент закладу,  асфальтування доріжок, заміни старих дерев’яних вікон ( 37 шт.) на нові енергозберігаючі, системи водаопостачання та   косметичні ремонти приміщень. Предметно-ігрове середовища груп, кабінетів та інші приміщення закладу забезпечено сучасними меблями та обладнанням, але вони потребують поступового оновлення. Також в закладі є басейн, але з технічних причин він не працює.

Виконання річних задач за звітній період було  виконано в повному обсязі на достатньо  високому рівні. Планування освітньої діяльності здійснювалось згідно вимог Державної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Базового компонента дошкільної освіти та парціальними програми варіативної  складової дошкільної освіти а саме: за  програмами художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного  віку «Радість творчості», національно – патріотичного виховання для дітей дошкільного віку «Україна  – моя Батьківщина» та «Дитяча хореографія» А. Шевчук. Але планування освітнього процесу потребує оновлення та модернізації з використанням ІК технологій та інновацій. Педагогічні ради  в яких  активну участь приймали спеціалісти, вихователі та запрошені проходили змістовно та результативно. Рішеннями педагогічних рад визначалась подальша робота за відповідними напрямками. Набули широкого використання активні форми роботи з педагогами, засобами ІКТ та проектної діяльності. Але ця робота потребує подальшого вдосконалення. Творча група працюючи над обласним науково – методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» представила та втілює  їх за допомогою активних форми роботи з педагогічними кадрами, які були корисні та  мали схвальні відгуки.

Планомірною та ефективно проходила робота по атестації педпрацівників. Педагоги які атестувались представляли творчі звіт своїх наробок. Та були атестованими згідно вимог чинного законодавства.

Досвідченими педагогами та спеціалістами створено корекційно-відновлювальне  середовище для роботи спеціальних груп.  Питання розвитку комунікативної мовленнєвої компетенції дошкільників всіх вікових груп потребує подальшого покращення, про що свідчить аналіз моніторингу досягнень дошкільників. З великою зацікавленістю в спільній роботі проходили конференції для батьків «Діяльність, досягнення, перспективи». «Адаптація новеньких.» під час яких батьківська громада  отримувала важливу  інформацію щодо  підготовки дітей до школи за сучасними законодавчими вимогами та правилами відвідування дітьми ЗДО. Але виникає необхідність посилення роботи з батьками з питань педагогічної та психологічної просвіти. Також організовано додаткову платну освітню послугу – гурток навчання дітей англійській мові. Забезпечено естетичне та змістовну освітню діяльність спеціалістами з гурткової роботи : степ-аеробіки, арт-студії «Кольоровий світ», крафт-майстерні «Кольорові фантазії», студії «Звук», театру  моди « Перлинка». Вихованці  які відвідували ці гуртки  приймали активну участь в районних та міських  виставках дитячих робіт, презентаціях нових музично-хореографічних виставах з авторськими костюмами, аксесуарами, іграшками: «Пори року», «Петриківський дивосвіт»,  тематичних тижнях, розвагах, виставках, фестивалях. Керівниками студії зображувального мистецтва  естетично оформлено холи, коридори, східці закладу репродукціями видатних українських та світових  митців,  а також презентували індивідуальні та колективні творчі роботи дітей  з різних технік. Під час днів відкритих дверей та творчих звітів –  проводились МК для батьків по виготовленню писанок, різдвяних віночків, ялинкових прикрас  в різних  техніках, театралізована та музично – хореографічна діяльність (флеш – моб).  Також естетично оформлено територію ЗДО: а саме висаджено квітники з різними квітучими рослинами з елементами ландшафтного дизайну, вдало обладнано ігрові та спортивні ділянки.  За бюджетні кошти встановлено: сміттєві контейнери, світлодіодні лампи, проведено заміну та ревізію електромережі підвального приміщення, харчоблоку та пральні, проведено підготовку системи опалення до нового опалювального сезону, повірено вентиляційні канали, манометри та термометри на системі опалення. За допомогою батьківської громади  проведено поточні ремонти приміщень, та  надано в користування меблі, обладнання та посуд. Всі товари були оприбутковані.  У грудні 2017 проведено атестацію робочих місць за умовами праці. Соціальний захист забезпечував профспілковий комітет на чолі з головою ПК Біжик І.І., яка в внесла пропозиції в колективний договір, який був оновлений у березні 2018р. та зокрема  щодо надання додаткових пільг для працівників за шкідливі  та особливі умови праці. У квітні 2018р. дошкільний заклад відзначив ювілей (25років) з дня заснування. Міським та районним відділом освіти було нагороджено почесними грамотами ряд працівників.й

керівники та вихованці арт студії «Кольоровий світ» стали переможцями у номінації «Образотворче мистецтво» Міського етапу Всеукраїнського фестивалю «Сузір’я талановитих дошкільнят 2013» та отримали Грамоту від управління Освіти і науки виконкому КМР

Завідуюча Кузьма Н.В прийняла участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній з міжнародною участю інтернет-конференції «Комплексний підхід організації дошкільної освіти : досвід, проблеми, перспективи»

м. Черкаси  та отримала сертифікат.

Завідуюча Кузьма Н.В. внесена до каталогу «Лідери Дніпропетровщини 2013»  як модна зі 100 кращих завідуючих Дошкільних закладів  Дніпропе6тровської області

Педагогічний колектив приймав участь у  районному  конкурсі: «заклад Креативної освіти 2013» та отримав диплом в номінації «Творчій Заклад»

2013р. завідуючу та педагогічний колектив нагороджено грамотою з нагоди Всеукраїнського дня Дошкілля за сумлінну творчу працю , високий рівень професіоналізму ,вагомий внесок у розвиток дошкільної освіти.

Педагогічний колектив прийняв участь у міському огляді – конкурсу з благоустрою та нагороджено грамотою в номінації «Кращий дошкільний заклад 2014»

Прийняв участь у всеукраїнській виставці « Сучасні заклади освіти України  -2014» м. Київ та отримав диплом у номінації «Інновації в освіті»

У 2014 р. Управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської ради нагородив грамотою  педагогічний колектив  за 2 місце у міському конкурсі «ОЙ весела в нас зима» у номінації «Краще оформлення навчального закладу»

МЦФР  журналу «Медична сестра» у 2015 р. медичною сестрою з дієтичного харчування Кравченко О. О закладу було здійснено серію публікації матеріалів, консультації та рекомендації, за які  вона отримала Диплом за 3 місце  у конкурсі « роль медичної сестри у профілактиці захворювань дітей

2015 р. завідуюча Кузьма Н.В. прийняла участь у роботі Міжнародного форуму «Науковці та освітяни України в ім’я миру , стабільності та розвитку суспільства» та отримала сертифікат учасника

Публікація у ЗМІ протягом2015 р :

МЦФР Журнал   «методист дошкільного закладу» –  стаття «Новорічне диво власноруч: пластилінова анімація»

МЦФР   журнал « Методична скарбничка вихователя» – МК керівника арт студії Скаченко І.Л МК по виготовленню вітражу «На гостини до Діда Мороза»

МЦФР в журнал  »Дошкілля.UA» асоціації працівників дошкільних закладів стаття з досвіду роботи Арт студії «Петриківський Дивосвіт»

У 2015 р. за роботу опорного закладу з питань «Робота за комплексною програмою «Освіта для сталого розвитку « за результативний професійний підхід до проблем модернізації дошкільної освіти завідуючу Кузьма Н.В. відділом освіти нагороджено грамотою.

Виконком Жовтневої районної у місті ради нагородив колектив дипломом за 1 місце  у огляді-конкурсі у номінації «Вишиванка»

Виконком жовтневої районної у місті ради за плідну працю, високий професіоналізм  нагородив завідуючу Кузьма Н.В. почесною грамотою

Педагогічний колектив прийняв участь у всеукраїнській виставці « Сучасні заклади освіти України – 2015» м. Київ та отримав диплом  учасника.

ККДНЗ№60 внесений у каталог «Флагмани освіти України 2015»  та   Завідуюча Кузьма Н.В нагороджена медаллю за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України

У 2016 р. Завідуюча Кузьма Н.В. прийняла участь у авторському семінарі «Діагностика загального недорозвитку мовлення дітей» та отримала сертифікат .

У 2016 педагоги закладу прийняли участь у роботі ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього процесу: з Україною в серці» м. Херсон та отримали дипломи( в\д Грабенко Н.М., в\м Шкарбатюк І.В, в/м Кочережко Т.М.,  та Гран При керівник гуртка Скаченко І.Л.)

2017 р. Конкурс «Краща новорічна іграшка» для ялинки на вулиці» (Фонд О. Вілкула «Українська перспектива»)           грамота за1 Місце

Прийняли участь у огляді – конкурсі до Дня Незалежності за І місце серед дошкільних закладів отримали Диплом.

2017р. Завідуюча Кузьма Н.В. за багаторічну плідну працю нагороджена почесною грамотою .

Педагогічний колектив нагороджено дипломом за участь в роботі 8-го всеукраїнського форуму «Інноватика в сучасній освіті»

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти -2017»  диплом учасника

2017 проведено атестацію робочих місць за шкідливими умовами праці.

2019 Міський фестиваль-огляд фото проектів «Дошкільний навчальний заклад – територія дитинства»

Участь та оформлення виставки

 • У 2017р. Колектив та завідуюча Кузьма Н.В. за перемогу у виставці дитячої творчості серед навчальних закладів району виконкомом Покровської районної у місті ради нагороджено грамотою.
 • Прийняли участь у роботі  проектів з реалізації завдань обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»       відділом освіти Покровського  району нагороджено грамотою.
 • У 2017 р. За перемогу у конкурсі «Цікавинки батьківської взаємодії»  у номінації  «Сучасні методи роботи з батьками» управлінням освіти і науки нагороджено грамотою.
 • У 2017 р. Конкурс на кращий соціальний проект «Місто – нашими руками» (група Метінвест)   Участь у полу фіналі з проектом «Поліфункціональний велотрек»
 • Завідуюча Кузьма Н.В.  прийняла участь у роботі  вебінару МЦФР з питань : Нормативно-практичні орієнтири  , закони України про освіту : новації та перспективи та отримала сертифікати
 • 2018 р. Педагогічний колектив нагороджено дипломом за участь в роботі 9 – му  Всеукраїнського форумі «Інноватика в сучасній освіті» м. Київ
 • 2018 р. Майстер-клас для вихователів-методистів Покровського району «ІК-технології в методичній роботі  ДНЗ»
 • 2018 р. Управління освіти  і науки нагороджено грамотою колектив та завідуючу Кузьма Н.В. за багаторічну плідну працю та з нагоди 25річчя заснування ДНЗ.
 • 2018 р. Голова Покровської районної у місті ради нагороджено грамотою колектив та завідуюча ЗДО На І місце у виставці «ЯК козаки….» серед закладів району присвяченої до Дня незалежності України.
 • 2019  . Голова Покровської районної у місті ради винесено подяку за організацію і проведення новорічних свят та активну участь у районному конкурсі «Ялинка»
 • У2019 р. завідуюча Кузьма Н.В. прийняла участь у роботі  вебінару МЦФР з питання :  Використання сучасних ІКТ у діяльності ЗДО. та отримала сертифікат
 •  

2.1.  Загальна характеристика:

Засновником закладу та власником його майна є виконком Криворізької міської ради. Заклад є комунальною власністю міста за адресою 50014, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Руденка, 6. Виховується 230 дітей. Функціонування дошкільного закладу забезпечують 73 працівників, з них 37 педагогів.

Очолює  КЗДО КТ №60  КМР з 19.12. 2005 року по теперішній час завідуюча Кузьма Наталя Віталіївна –вища освіта,  спеціаліст вищої категорії, старший вихователь, має 40 років педагогічного стажу.

У закладі функціонує 13 гру з них 2 групи раннього віку,11 – дошкільні, з яких – 4 спеціальні.

Загальна площа земельної ділянки 3115 кв. м (обладнано 13 дитячих майданчиків загальною площею , фізкультурний майданчик площею 400 кв. м,

куточок галявини 60 кв. м) .Опалювальна площа 2116 кв., музична зала – 90 кв. м , спортивна зала – 89,9 кв. м,  критий басейн площею  105,6 кв. м. Штатний розпис відповідає вимогам типового. Кількість працівників-81 за штатним розписом 71  з них:    36 педагогічних працівника.  45 обслуговуючого персоналу.

Головна мета проекту КЗДО КТ №60 КМР  :

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної дошкільної освіти, створення сприятливих умов для особистісного зростання, становлення і творчої самореалізації кожної дитини, для її фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її соціальної компетентності.

  основні завдання:

 • збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей;
 • формування всебічно розвиненої особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;
 • забезпечення готовності продовжувати освіту за вимогами НУШ
 • забезпечення соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами
  Напрямок діяльності  Сильні сторони (Потенційні внутрішні переваги)  Слабкі сторони (Потенційні внутрішні недоліки)
Організація освітнього процесу1.Оновлення тематичного планування освітнього процесу.
2. Широке впровадження ІКТ-технологій в освітню роботу закладу. (створення  власного сайту, та груп в соціальних мережах)
3.  Системний моніторинг досягнень дітей дошкільного віку.
4.  Організація гурткової роботи в ЗДО (за профілем) 5. Підвищення якості освіти та програмно-методичного сервісу ( внутрішню систему забезпечення якісті освіти). 6.  інтеграція та соціалізація корекційного педагогічного процесу
7. Високий показник власних напрацювань колективу (атестація, сертифікація): 17 – виданих методичних посібників, 7 – досвідів роботи 2- спеціалісти вищої категорій 3- «вихователів-методистів», 3- спеціалісти І категорія 2- спеціалісти ІІ категорія 3- базова освіта Щороку – друкування власних напрацювань в засобах масової інформації та у спеціальних виданнях.
8. Впровадження в практику роботи  педагогічних інновацій
9. Наявність комп’ютерно-офісного обладнання для проведення освітнього та корекційного процесу. 10.Участь в конкурсах та заходах ( район, місто, область,  Всеукраїнські)
Недостатнє  забезпечення матеріально-технічної бази сучасним стандартам.       2.Недостатність педагогічних   кадрів.
Кадрова політика, управління персоналом1.Ефективний  менеджмент, перевага демократичного стилю управління.
2.Належний рівень професійної компетентності персоналу. 3.Моральна і психологічна згуртованість колективу.
4. Чіткість в розподілі та якісне виконання обов’язків.
1. Недостатнє бажання педагогів закладу друкувати свої надбання на сторінках періодичних видань.
Маркетинг1.    Позитивний імідж дошкільного закладу.
2.    Висвітлення інформації про діяльність ЗДО на  власному сайті ЗДО та у групах в соціальних мережах.
3.    Участь закладу в конкурсах, виставках, вебінарах.
2.Висока наповнюваність груп.
Інновації1. Активне використання та впровадження педагогами інноваційних та педагогічних технологій в освітній процес.
2. Систематичне використання в освітньому процесі проектної технології.
3. Впровадження в роботу з дітьми  інтегрованої зображувальної діяльності( гурткова робота)
  1. Недостатність фінансування для більш широкого впровадження та використання інноваційних технологій, та альтернативних методик.
Фінансування1.Стабільність бюджетного фінансування. 2.використання інших позабюджетних джерел фінансування ( дозволені законодавством )1.Недостатність коштів на незахищених статтях. 2. Недостатність фінансування для забезпечення стимулюючих виплат педагогам.
Матеріально-технічне забезпечення1.100% заміна віконних блоків на енергозберігаючі.
2 Значне покращення санітарних умов (ремонти групових кімнат, санвузлів, харчоблоку, методичного кабінету, холу 2 поверху, спортивної зали, колон та балконів 1 поверху окремих виходів, м’якої покрівлі, системи опалення, водовідведення, асфальтування прилеглої території ЗДО,  ремонт фасаду та паркану.
3. Оновлення розвивального середовища в ЗДО.
4.  Поповнення м’яким інвентарем : матраци, подушки, простирадла, ковдри  та посудом.
5. Доповнення групових кімнат сучасними меблями, та ігровими сучасними розвиваючими осередками.
6. Високий відсоток забезпечення офісною там побутовою технікою та технологічного обладнання
7, Доповнення та оновлення  джерела гарячого водопостачання
1. Недостатнє забезпечення комп’ютерною та офісною технікою 2. Зношений стан технологічного обладнання (машинка пральна,    музичний центр, швейна машинка, електро обладнання харчоблоку ).
3. Не відповідає вимогам система пожежної безпеки.
4. Аварійний стан асфальтового покриття двору. 5.Балконів та колон  2 поверху    фундаменту ЗДО
6. Аварійний стан м’якої покрівлі
7. аварійний стан з’єднувальних панельних швів та зовнішньої облицювальної плитки

2.3. Мета, завдання, принципи роботи та пріоритетні напрямки розвитку ЗДО

Виходячи з аналізу діяльності закладу дошкільної освіти ми визначили мету програми:

Створити в ЗДО сучасний динамічний освітній простір  , який забезпечить здобуття  якісної освіти дошкільникам та сприятиме підвищенню  професійної компетентності педагогів.

Завдання програми:

 • забезпечити якісний менеджмент управління кадрами та  освітнім процесом
 • створити безпечні, організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні, навчально-методичні  та матеріально-технічні умови для сталого функціонування ЗДО
 • удосконалювати розвивальне середовище, яке забезпечуватиме динаміку розвитку кожної дитини;
 • створити умови для    реалізації творчих можливостей дошкільників, шляхом впровадження варіативної складової БКДО  для подальшої реалізації художньо-естетичного напрямку діяльності ЗДО з  включенням в гурткову роботу парціальних програм  і  інноваційних технологій та проектної діяльності .
 • здійснення індивідуального підходу в становленні цілісної  соціалізованої особистості;
 • оптимізувати роботу з батьками та громадськістю;
 • здійснювати психолого – педагогічний супровід на кризових етапах розвитку дитини з особливими освітніми потребами
 • формувати у дошкільників повагу до батьків, патріотичну свідомість, громадянську відповідальність та  усвідомлення   належності до  неї.

Напрями діяльності закладу дошкільної освіти:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей;
 • розвиток творчих здібностей дітей;
 • створення умов для забезпечення наступності  за критеріями  НУШ
 • створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування соціальної та життєвої компетентності вихованців;
 • оновлення змісту, планування, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей з використанням ІК та інноваційних технологій

Принципи роботи за Програмою:

 • нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);
 • динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);
 • комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільним закладом);
 • колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності ЗДО
 • рефлексії (на раціональному рівні   наддасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно -творчу атмосферу в колективі)

Умови реалізації програми:

 • Запровадження нових педагогічних та управлінських технологій.
 • Система постійного відстеження якості надання освітніх послуг.
 • Організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби з використання в освітньому процесі проектних технологій, корекція планування освітнього процесу та моніторингу досягнень.

Очікувані результати:

 • будуть створені якісні соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;
 • буде сформоване усвідомлення дитиною своєї національної належності та цілісного уявлення про Батьківщини, як до рідного дому.
 • буде сформований високий рівень професійної компетенції у педагогів
 • буде якісно оновлено   програмно – методичний сервіс
 • педагогами будуть  ефективно використовувати освітні інновації, ідеї передового педагогічного  досвіду, ІТ   та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу
 • буде значно підвищено імідж ЗДО
 • буде покращена матеріально-технічна база дошкільного закладу;
 • буде забезпечена активна участь батьків та громадськості
 • буде виховувано фізично розвинену життєрадісну дитину, шляхом формування позитивного ставлення до свого здоров’я і здорового способу життя
 • Проекти для реалізації Програми розвитку  :

І. проект «Матеріально-технічне забезпечення» ( створення сучасного освітнього простору в ЗДО)

II. проект  «Кадри» ( кадрова політика )

IІІ. проект   «Співпраця та взаємодія » ( робота з батьками )

ІV. проект Скарбниця здоров’я » (   фізкультурно-оздоровчий)

V. проект «Хай в серці кожної дитини живе любов до України» ( народознавство)

VI. проект «Дитина в соціумі»  ( соціалізація)

VII. проект «Кольоровий всесвіт» ( художньо-естетичний та полікультурний розвиток)

Показники ефективності та  корекція програми:

Системний моніторинг реалізації Програми  та оцінювання її ефективності

Проект №1 :

«Матеріально-технічне забезпечення»

Мета проекту: забезпечення в КЗДО КТ №60 КМР якісними умовами для сталого його функціонування .

Завдання проекту:

 • провести комплекс енергозберігаючих заходів;
 • поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі дошкільного навчального закладу;
 • створити сприятливі та комфортні умови для організації освітнього процесу;
№ з/пЗміст заходуТермін виконанняВиконавецьОчікуване фінансу- вання (у тис.грн.)
1.Проводити технічний аналіз стану приміщення  закладу з метою встановлення реального становища та визначення необхідності проведення ремонтних робіт.ЩорокуВідділ освіти Завідувач Завгосп ( клопотання)  Не потребує
2.Проводити реконструкцію квітників та зелених зон та зимового саду.ЩорокуЗавідувач ЗавгоспНе потребує
3.Обладнати приміщення в ЗДО  автоматичною системою пожежною сигналізацією, оповіщенням та управлінням евакуюванням людей та блискавко захистом  відповідно до БНД «Системи протипожежного захисту»2019-2023Відділ освітиПо факту
4.Проводити із залученням відповідних спеціалістів обстеження покрівель з метою визначення їх дефектів та проведення відповідних ремонтних робіт2019-2020Відділ освітиПо факту  
5.провести ремонтно роботи  системи опалення2019-2020 р.р.Завідувач Завгосп Відділ освітиПо факту
6.Проводити оновлення технологічного обладнання на харчоблоці та пральні (м’ясорубка, приторочена машина, електропательня,  пральна машинка, водонагрівачі, швейна машинка та праски)2019-2020рр.Відділ освітиПо факту
7.100% заміна віконних блоків на енергозберігаючі.2019- 2022Відділ освітиПо факту
8.забезпечення офісною технікою ( ноутбук)2019-2020ррЗавідувач ЗавгоспПо факту
9.Забезпечення побутовою технікою ( музичний центр)2019-2020ррЗавідувач ЗавгоспПо факту
10.Для покращення санітарних умов проводити косметичні ремонтні роботи : групових кімнат, санвузлівМетодичного кабінету,Сан вузла для працівниківХолу  1 поверхуХолу 2 поверху   – спортивної зали   – фундаменту ,   – колон та балконів 1 поверху окремих виходів Паркану.М’якої покрівлі,З’єднуючих панельних зовнішніх швів.2019-2024рр.Завідувач Завгосп Батьківський комітет Відділ освітиПо факту
12.Провести заміну асфальтового покриття на території ЗДО  2019-2022ррВідділ освітиПо факту
13.Продовжити заміну освітлювальних приладів на енергозберігаючі  2019-2022ррВідділ освітиПо факту
14.Оновлення розвивального середовища   доповнення групових кімнат сучасними меблями, та ігровими осередками та локаціями  2019-2024ррЗавідувач Завгосп Батьківський комітетПо факту
15.Провести капремонт зовнішнього освітлення території ЗДО  2019-2022ррВідділ освітиПо факту
16.Поповнити м’яким інвентарем: матраци, подушки, простирадла, ковдри  та посудом, миючі, дезінфікуючі тазасоби.2019-2022ррВідділ освітиПо факту

Параметри оцінювання успішності :.

 • Стале функціонування ЗДО

Очікувальні результати:

 • покращення умов життєдіяльності учасників освітнього процесу,  приміщень та території ЗДО відповідно до вимог санітарного регламенту , інженерно-технічним та БЖД вимогам;
 • оновлення матеріально-технічної бази  та   модернізація матеріально-технічної бази ЗДО з урахуванням нормативних вимог

Проект №2 :

«Кадри»

Мета проекту – забезпечення умов для розкриття творчого потенціалу, самореалізації та самовираження всіх суб’єктів освітнього процесу.

Завдання:

 • створити умови для саморозвитку і самореалізації педагогів ЗДО;
 • удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах закладу дошкільної освіти, так і в системі підвищення кваліфікації;
 • підвищувати якість та ефективність освітнього процесу через активне впровадження в практику роботи комп’ютерних технологій.

Пріоритети:

–  якісне управління освітнім процесом;

–  ефективність освітньої діяльності ;

–  підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Заходи з реалізації проекту:

№ з\пЗміст роботиТермін виконанняВиконавецьОчікуване фінансування
1Моніторинг якості професійної діяльності педагогів ЗДО (  тестування )за потребоювихователь – методист, практичний психологНе потребує
2Відповідно до атестації  забезпечувати проходження курсів підвищення кваліфікації. Ведення портфоліо з між  атестаційного періоду та зошитів з підвищення кваліфікації (самоосвіти) педагогів.2019-2024вихователь – методист, педагогиБюджетні кошти
3Сприяти забезпеченню  закладу дошкільної освіти  кадрами з фаховою освітою. (заявки на вакансії в відділ Освіти Департаменту та  на кафедру дошкільного виховання КПУ)2019-2020ЗавідуючаНе потребує
4Доукомплектувати дошкільний заклад необхідною офісною та побутовою технікою.До 2024 рЗавідуюча вихователь – методистЗалучені кошти, допомога меценатів.
5Проводити атестацію педагогів, як форму виявлення рівня кваліфікації, що спонукають до професійного вдосконалення та росту.2018 – 2023Завідуюча вихователь-методистНе потребує
6Спонукати педагогів до отримання профільної повної  вищої освіти.2018- 2023ЗавідуючаНе потребує
7.Впроваджувати  ІКТ технології (софт) в освітній процес ЗДО.2018- 2023вихователь-методист, всі педагогиНе потребує
8.Здійснити поступовий перехід до інтегрованої освітньої діяльності в ЗДО.2018-2021вихователь-методист, вихователі групНе потребує
9.Підтримувати видавничу діяльність педагогів закладу.2018-2023всі педагогине потребує
10Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід педагогів  закладу, матеріали висвітлювати в засобах масової інформації.2018-2023Завідуюча вихователь-методистне потребує

Параметри оцінювання успішності проекту :

 • якісний рівень освітнього процесу

Очікувані результати:

 • Високий професійний рівень педагогічних працівників.
 • 100% оволодіння педагогами технологіями ІКТ, використання Інтернет ресурсів в професійній діяльності.
 • Достатня мотивація праці.
 • Позитивні зміни у якісному складі педагогічних кадрів.
 • Удосконалення знань про інноваційні методики та технології.
 • Відсутність яскравих проявів професійного вигорання.
 • Зменшення кількості занять, збільшення часу для самостійної діяльності дітей.

Проект №3 :

«Співпраця та взаємодія»

Мета проекту – підвищити авторитет і роль сім’ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку, формувати сучасну педагогічну культуру батьків.

Завдання:

•          будувати довіру між всіма учасниками освітнього процесу на основі педагогіки партнерства;

•          забезпечити участь батьків у формуванні освітньої політики ЗДО через використання класичних та інноваційних, розвиваючих педагогічних технологій;

•          підвищувати рівень професійної компетентності та  педагогічної культури батьків педагогічних працівників із питань організації взаємодії закладу і сім’ї;

 • реалізовувати навчальну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами  на підставі особистісної та соціально орієнтованої моделі спілкування у тріаді «педагог – дитина – батьки».
 • Активізувати роботу з батьками з виховання і розвитку обдарованих дітей через гурткову роботу

Пріоритети:           піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу ЗДО з батьками вихованців

№ з/пЗміст заходуТермін виконанняВиконавецьОчікуване фінансування (у тис. грн.)
1Надання додаткових освітніх послуг (гурткова робота): художньої та предметно-практичної діяльності, хореографія, степ – аеробіка, театралізована, Додаткова  платна освітня послуга – гурток з вивчення  англійської мови2019-2024ЗавідувачНе потребує
2Батьківські конференції: «Готовність сім’ї та дитини до навчання в школі»«адаптація новеньких» Дистанційні онлайн – конференції: «особливі діти »«Безпека перш за все»«Скоро до школи»щорічноЗавідувач вихователь-методистНе потребує
3Діяльність консультативного пункту: –  з метою раннього виявлення й надання потрібної підтримки дітям з особливими освітніми потребами – Консультування для батьків з актуальних  питань. -робота батьківського комітетуПротягом рокуВихователь- методист, педагоги спеціалістиНе потребує
4Залучення батьків до оформлення ландшафтного дизайну групових майданчиків  ЗДОЩорічноЗавідувач батьківські комітетиспонсорські кошти
5.Залучення батьків до облаштування спортивного та ігрових майданчиківщорічноЗавідувач батьківські комітетиспонсорські кошти
5.Залучення до участі у конкурсах, виставках, днів відкритих дверей..ЩорічноЗавідувач вихователь-методистНе потребує
7.Проведення фестивалів та презентацій творчих проектів : « талановита родина  » « наша мова – солов’їна» «   я- галерея! » «салют талантів» «Український віночок»ЩорічноЗавідувач в\м худ керівник
9.Семінари-практикуми, майстер-класи  з фізичної культури спрямовані на зміцнення та збереження здоров’я дітей спортивного свята:посиденьки «Під липою..» ( літнє оздоровлення )”Ігровий стретчинг»”Еластична стрічка»Щорічно в день сім’їІнструктор з фізвиховання, педагоги, батьки
10психологічні тренінги : «Ефективне спілкування батьків з дітьми»«я- особистість»« особливі діти »2018-2020Завідувач вихователь- методист, практичний психолог в\Логопед в\Дефектолог
11.Висвітлення  кращого досвіду сімейного виховання через  власний сайт ЗДО та  групи в соц мережах2018-2023Завідувач вихователь- методист

Параметри оцінювання успішності проекту :

 • Систематичність та результативність взаємодії з батьками

Очікувані результати:

 • оновлення стратегії й тактики взаємодії ЗДО з батьками й громадськістю;
 • залучення батьків до активної участі у заходах ЗДО
 • якісна, професійна комунікація між працівниками ЗДО і батьками.
 • зорієнтованість батьків на виховання і розвиток дитини з особливими освітніми потребами
 • активізація роботи з обдарованими дітьми

Проект № 4

“Скарбниця здоров’я”

Мета проекту:

 • виховувати фізично розвинену життєрадісну дитину, шляхом формування позитивного ставлення до свого здоров’я і здорового способу життя;
 • створення психолого-педагогічних умов для формування емоційного благополуччя, дбайливого ставлення до дитини, повагу до індивідуальності та особистості;
 • оптимізація режиму рухової активності дітей шляхом удосконалення організованих і самостійних форм фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми;
 • виховання культурно-гігієнічних навичок, формування початкових уявлень про здоровий спосіб життя, розвиток інтересу до фізичної культури і спорту.

Завдання:

1. Збереження та зміцнення здоров’я дітей, підвищення опірності до захворювань, несприятливих впливів зовнішнього середовища, формування ціннісного ставлення до здорового способу життя.

2. Формування життєво – необхідних рухових умінь і навичок дітей відповідно до вимог Базового компонента та програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».

3. Створення умов для реалізації потреби дітей в руховій активності на базі дотримання режиму дня, вдосконалення предметно – розвивального, матеріально-технічного та екологічного середовища.

4. Впровадження в роботу закладу нетрадиційних новітніх технологій з фізкультурно – оздоровчого напрямку.

5. Просвітницько-виховна робота, спрямована на формування цінності здоров’я і здорового способу життя у дітей, батьків та педагогів.

Пріоритети:

– здоров’я дітей;

– загартовуючи заходи;

– оптимальний руховий режим.

Заходи з реалізації проекту:

№ п\пЗміст заходуТермін виконанняВиконавецьОчікуване фінансування
1.Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників. Мол. вік: ” Нетрадиційні методи загартування в ЗДО” Сер. вік “Ігровий стретчинг – нетрадиційний засіб оздоровчого впливу на організм вихованців” Ст. вік “Еластична стрічка – ефективний спосіб укріплення тонусу м’язів дошкільника”2019-2024Завідувач, вихователь- методист, інструктор з фіз. вих – няНе потребує
2.Забезпечувати заклад дошкільної освіти науково-методичною літературою з окресленої проблеми.ПостійноЗавідувач, вихователь- методист1000 грн.
3.Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей.ПостійноЗавідувач, вихователь- методист, старші медичні сестриНе потребує
4.Організувати проведення з педагогами соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних майстер-класів та тренінгів з метою удосконалення здоров’язберігаючого середовища в ЗДО та в родинах вихованців2019-2024Вихователь- методист психологНе потребує
5.Розширити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу2019-2024ЗавідувачНе потребує
6.Косметичний ремонт спортивної зали  (Фарбування стелі та стін) та поповнити  спортивним обладнанням (еластичні стрічки, степ платформи).2018-2019Завідувач1500грн.
7.Замінити лінолеум в спортивному залі.2019-2020Клопотанння на райво 

Форми роботи з батьками:

 1. Проведення  спільних  комплексів  загальнорозвиваючих  вправ

(діти  разом  з  батьками,  вихователями).

 • Проведення  спортивних  свят  для  всієї  родини.
 • Батьківські  клуби.
 • Організація   фотовиставок  «Подорож  до  країни  «Здоров’я».
 • Консультації спеціалістів (медичної сестри та вихователя – методиста).
№ п\пФорма роботиРік проведенняВідповідальнийФінансування
1.Педагогічна скринька знань “Формування основ здорового способу життя дітей дошкільного віку шляхом використання   нетрадиційних  методів та засобів”. Мол. вік: ” Нетрадиційні методи загартування в ЗДО”Сер. вік “Казкова гімнастика: Ігровий стретчинг – нетрадиційний засіб оздоровчого впливу на організм вихованців”Старший дошкільний  вік – Комплекс гімнастичних вправ з використанням еластичної стрічки. “Еластична стрічка – ефективний спосіб укріплення тонусу м’язів дошкільника”2019-2020  Вихователь – методист, педагоги 
2.Майстер – клас з ігрового стретчингу. Інструктор з фіз. виховання 
3.Відкритий перегляд спеціально – організованої діяльності з використанням нетрадиційних методів оздоровлення дошкільників.   
 Мол. вік. – “Нетрадиційні методи загартування” Педагоги 
 Сер. вік. – “Ігровий стретчинг – цікаво, корисно, весело”. Педагоги 
 Ст. вік – “Веселе жабеня – зміцнення м’язів хребта з використанням еластичної стрічки  “ Педагоги 
4.Розробка комплексу занять з фізкультурно – оздоровчого напрямку з використанням методу: “Ігровий стретчинг”.2019-2020Педагоги 
5.Розробка комплексу спеціальних гімнастичних вправ з використанням еластичних стрічок.2019-2020Педагоги 
6.Банк ідей (нетрадиційними методами загартування дітей молодшого дошкільного віку)2019-2020Педагоги 
7.Організація   фотовиставки Подорож  до  країни  « Здоровʼя»2019-2020Педагоги 
8.Ранкова гімнастика з батьками.2019-2020 Кожного місяцяПедагоги 
9.Спортивні розваги2019 – 2024 Кожного місяцяІнструктор з фіз. виховання 
10.Спортивні свята2019-2024 І раз в кварталІнструктор з фіз. виховання 
11.Тематичні пішохідні    переходи2019-2024 ІІ рази в місяцьПедагоги 
12.Зимовий туристичний похід: «Про що розповідають нам сліди на снігу»2019-2024 І раз на рікВихователь – методист, інструктор з фіз. виховання, педагоги 
13.Включення в роботу з фізкультурно – оздоровчого напрямку «Бадьора гімнастика”.2019-2020 Кожного місяцяПедагоги 
14.Консультація: «Ефективна взаємодія дошкільного закладу та родини у процесі оздоровлення та фізичного розвитку дітей»  2019 – 2024 Кожного місяцяВихователь – методист, інструктор з фіз. виховання, педагоги 

Параметри оцінювання успішності проекту :

 • Сформовані поняття про цінності здоров’я,  здорового способу життя у дітей, батьків та педагогів.

Очікувані результати:

 • покращення рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку;
 • збагачення уявлень дітей про здоровий спосіб життя, розвиток інтересу до фізичної культури і спорту;
 • поповнення спортивного інвентарю для проведення занять з фізкультури;
 • організація гурткової роботи з  використанням степ – платформ “Ми крокуємо залюбки!”
 • включення в освітній процес ” Бадьора гімнастика” ( вільний музичний супровід);
 • включення в освітній процес нетрадиційних засобів фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми:  Ігровий стретчинг, Використання еластичних стрічок на заняттях з фізкультури”.
 • індивідуальна профілактична робота;
 • вільна рухова активність дошкільників.

Проект №5

«Хай в серці кожної дитини живе любов до України»

Мета проекту :

Освітня: знайомити дітей з національними цінностями українського народу;вчити дітей до спілкування українською мовою. Дати знання про те, що українська мова – одна з найдавніших мов світу. Вчити відчувати красу, мелодійність української мови, пишатися нею;  вчити розуміти і поважати споконвічні традиції, звичаї, свята та обряди українського народу.

Виховна: виховувати почуття гордості за свій рідний край, свою культуру;почуття любові й

поваги до своїх рідних, свого родоводу, до історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього;

Соціалізаційна: розвивати самосвідомість, самооцінку;створювати умови для реалізації пізнавальної й соціальної активності дітей;формувати почуття належності до певної нації, яке виявляється в етнічному самовизначенні .

Завдання проекту:

 • формувати уявлення про сім’ю, родину;

· формувати знання про історію держави, державні символи, рідне місто.

· знайомити з традиціями і культурою свого народу;

 • розширити знання дітей про рідну українську мову, про її значення у житті кожного із нас;
 • формувати у дітей бажання досконало знати рідну мову та спілкуватись нею;

· формувати у дітей та дорослих інтерес до поетичного слова;

· залучати батьків до співпраці, участі в освітньому процесі закладу;

· розширити та уточнити знання з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

· ознайомити з новими виховними технологіями, зокрема із застосуванням засобів масових комунікації та ІКТ.

Заходи з реалізації проекту:

№ п\пЗміст заходуТермін виконанняВиконавецьОчікуване фінансування
1.Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, ІКТ технології, освітні програми щодо формування знань про Україну, як рідну Батьківщину.2019-2024Завідувач, вихователь- методист, педагоги.Не потребує
2.Забезпечувати заклад дошкільної освіти науково-методичною літературою з окресленої проблеми.ПостійноЗавідувач, вихователь- методист500 грн.
3.Організовувати проведення з педагогами педагогічних майстер-класів та тренінгів з метою підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів по даній темі.2019-2024Вихователь- методист.Не потребує
4.Систематично проводити екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток, визначних місць.ПостійноВихователь- методист, педагоги.Не потребує
5.Організовувати спільні з родинами виховні заходи в тематиці патріотичного виховання.2019-2024Вихователь- методист, педагоги.Не потребує
6.Створення добірки посібників, дидактичних ігор та вправ з патріотичного виховання2019-2024Педагоги.Не потребує
7.Сприяти інтеграції мовленнєвої, музичної, театралізованої та пізнавальної діяльності під час планування гурткової роботи з патріотичного виховання дошкільників.ЩорічноВихователь- методист, педагоги.Не потребує
8.Сприяти відродженню традицій та звичаїв українського народу. Виховання шанобливого ставлення до родини, мови, історії краю, держави, міста;ПостійноВихователь- методист, педагоги.Не потребує
9.Організувати пошук експонатів для міні-музею “В українській світлиці” за напрямками:”Українська оселя, подвір’я “, “Народний одяг”, “Українська народна іграшка”, “Українська кухня, посуд”. “Традиції, обряди, звичаї українського народу”.”Обереги і символи України”.2019-2024Завідувач, вихователь – методист, педагоги, батьки.5000 грн.
10.Облаштування та відкриття етнографічного міні-музею  “В українській світлиці”2019-2024Завідувач, вихователь- методист, педагоги.10000 грн.
11Екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток, визначних місць;І раз в кварталВихователь – методист, педагогиНе потребує
12.Бесіди з цікавими людьми рідного містагрудень, квітеньВихователь – методист, педагогиНе потребує
13. «Літературна вітальня» – декламування віршів українських письменників. Читання та розігрування гуморесок.І раз в кварталВихователь – методист, педагогиЗа потреби
14.КВК «Птахи і тварини України»   Вихователь – методист, педагогиЗа потреби
15.Шевченківські дні в закладі Читання творів відомих українських письменниківБерезеньВихователь – методист, педагогиЗа потреби
16.Поповнювати народознавчий музей закладу народним вбранням, вишиванками, рушниками тощо.І раз в кварталВихователь – методист, педагогиЗа потреби
17.Робота з батьками. Наочно-інформаційний матеріал для батьків по звуковимови ( групи соц. мереж) . щомісяцяВихователь – методист, педагогиЗа потреби
18Використання ІКТ технологій та соціальних мереж для ефективної роботи з батьками з актуальних  тем .постійноВихователь – методист, педагогиЗа потреби
19.Консультація для педагогів: «Поетичне слово в моєму житті»І раз в кварталВихователь – методист, педагогиЗа потреби

· екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток, визначних місць;

· бесіди з цікавими людьми;

· розглядання ілюстративних матеріалів;

· читання та інсценування творів художньої літератури;

· спільні з родинами виховні заходи – День сім’ї, Свято бабусь тощо.

Освітня робота з дітьми дошкільного віку

 1. Заняття з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку «Лялька в українському вбранні».
 2. Бінарне заняття з розвитку мовлення «Барвисті дива рідної природи».
 3. Заняття з математики з використанням усної народної творчості та елементів народознавства для дітей молодшого дошкільного віку «На гостини до бабусі».
 4. Заняття з математики для дітей старшого дошкільного віку « Як у народі лічили».
 5. Заняття з правового виховання для дітей старшого дошкільного віку « Малятам про Конституцію»
 6. Інтегроване заняття «В українській світлиці».
 7. Інтегроване заняття для старших дошкільників «Символи України».
 8. Заняття для дітей молодшого дошкільного віку «Калина – символ України»
 9. Заняття для дітей середнього дошкільного віку «Українська писанка».
 10. КВК «Птахи і тварини України»
 11. Фізкультура з козацькими забавами та туристичними елементами.
 12. Спортивна розвага «Спритні, вправні дошкільнята – справжні юні козачата».
 13. Дидактичні ігри «Назви рідною мовою», «Що означає?», «Комплімент», «Добери слово», «Квітка доброти», «Подорож рідним містом»
 14. Сюжетно-рольові ігри «Сім’я», «Перукарня», «Дитячий садок»
 15. Хореографічне заняття «Ми твої діти, Україно!».
 16. Хореографічне заняття «Український парний танок».
 17. «Жанрові скарби української хореографії».
 18. Використання елементів українських танців : «український уклін», «бігунець», «вихиляси з притупом», «жабка» у напівприсіданні.
 19. Розучування танців «Український танок», танок з бубнами, хороводів, танок з рушниками.

Образотворча діяльність:

1. Конструювання з паперу «Пташка»

2. Аплікація «Гілка калини»

3. Колективна аплікація «Український віночок»

Музична діяльність:

1. Музичний святковий ранок «Хай в серці кожної дитини живе любов до України».

2. Розвага «День Святого Миколая серця добром зігріває».

3. Розвага «Дитячий вертеп».

4. Тематичне заняття «Народні музичні інструменти».

Просвітницька робота з батьками:

1. Консультації «Народна іграшка в житті дитини»

2. Батьківські збори.

3. День відчинених дверей «У країні веселої поезії»

4. Концерт для батьків «Талановите українське дошкілля»

Завершальний етап – захист проекту

· Виставка дидактичних посібників та ігор з патріотичного виховання

· Концерт для батьків «Талановите українське дошкілля»

· Відкриття в закладі дошкільної освіти міні – музей «Українська світлиця»

 • обговорення результатів реалізації проекту на педагогічній раді.

Параметри оцінювання успішності проекту:

 • якісні знання з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

Очікуваний  результат:

1. Збагачення розвивального середовища з патріотичного виховання (облаштування та відкриття міні музею “В українській світлиця та подвір’я, національних куточків, виготовлення наочних посібників та дидактичних ігор з патріотичного виховання тощо).

2. Підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів та удосконалення практичного використання різних методів та форм патріотичного виховання дошкільників.

3.  Всебічний розвиток особистості дошкільника через залучення до духовної скарбниці українського народу.  Сформованість у дітей дошкільного віку уявлень про Україну,  як рідну Батьківщину, знайомство з історією та сьогоденням, природою рідного краю, національними символами, традиціями, звичаями, побутом, культурою і мистецтвом. Виховання у дошкільників патріотизму та національного самоусвідомлення.

Проект №7

«Я Велика – маленька дитина!»

Мета проекту: активізація мовленнєвого спілкування та психічних процесів у дітей, для засвоєння та передачі знань, думок і почуттів, побаченого і пережитого, та самоствердження у дитячому колективі. Формувати у дітей уміння встановлювати контакти з людьми, діяти в різноманітних ситуаціях. Виховувати у дітей уміння глибоко усвідомлювати свої права та обов’язки, як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни.

Завдання:

Формувати набуття дошкільниками соціального досвіду  та уміннями;

Підвищувати мовленнєву активність дошкільника під час впровадження в освітній процес роботу гуртка «Я журналіст».

Сприяти зниженню конфліктності у мікросередовищі дитини;

Формування  професійної компетентності педагогів  в здійсненні процесу соціалізації дошкільників;

Сприяти накопиченню соціального досвіду через трудову діяльність.

Пріоритети:

– становлення особистості у соціумі ;

– розвиток навичок спілкування, співробітництва.

– формування цілісного світогляду.

Заходи з реалізації проекту:

№ п\пЗміст заходуТермін виконанняВиконавецьОчікуване фінансування
1.Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, альтернативні технології, освітні програми щодо формування всебічно розвиненої  особистості дошкільника2019-2024Завідувач, вихователь- методист, практичний психолог, педагогиНе потребує
2.Забезпечувати заклад дошкільної освіти науково-методичною літературоюПостійноЗавідувач, вихователь- методист1000 грн.
3.Організувати проведення з педагогами соціально-педагогічних, психологічних майстер-класів та тренінгів2019-2024Вихователь- методист психологНе потребує
4.Поповнювати розвивальне предметні локації в групових кімнатах згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнання та іграшок.по мірі необхідностіВихователіспонсорські  кошти
5.Використовувати ІКТ у роботі з дітьми дошкільного вікупостійновихователі
6.Розробити дидактичне забезпечення інтегрованих занять спрямованих на формування соціально-комунікативної компетенції2019-2024Вихователь- методист педагоги
7.Удосконалювати роботу з формування у дошкільників правової культури.2019-2024Вихователь- методист педагоги

Параметри оцінювання успішності проекту :

 • мовленнєва компетентність та  активність дошкільника   в освітньому процесі та соціумі.

Очікувані результати:

 • Дошкільники будуть соціально адаптовані до майбутнього життя;
 • Буде підвищена мовленнєва активність дошкільників;
 • Буде знижена агресивність та конфліктність у мікросередовищі дитини;
 • Буде підвищення професійної компетентності педагогів під час здійснення процесу соціалізації дошкільників.
 • Буде накопичено соціальний досвід, через трудову діяльність.

Передбачається SWOT-аналіз тематичних проектів    за підсумками реалізації Програми розвитку ЗДО