Тел. 097-567-32-66, 

СТАТУТ КЗДО КТ №60 КМР

 1. Загальні положення
 1. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 Криворізької міської ради (надалі  ̶  Заклад)  ̶  заклад художньо-естетичного напряму зі спеціальними групами для дітей з порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку та групами загального розвитку
 1. Заклад є юридичною особою, може мати реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, має печатку, штамп і бланки з назвою Закладу.
 1. Засновником Закладу та власником його майна є територіальна громада міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (надалі – Власник)
 1. Заклад зареєстровано  рішенням виконавчого комітету  Криворізької міської Ради народних депутатів Дніпропетровської області від 07.08.1995 №363(15) як Дошкільний виховний заклад №60 спеціалізованого по художньо-естетичному та фізичному профілю.

 У зв’язку зі зміною назви на:

 • комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №60 перереєстровано 29.01.2003 (реєстраційний номер 04052169ю0070480);
 • комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №60 комбінованого типу» Криворізької міської ради перереєстровано 20.07.2017.
 1. Заклад підконтрольний Власнику, підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління: відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради (безпосередньо) та департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, у межах наданих повноважень.
 1. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України: Законів Укра­їни «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 №127 (зі змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами), Цивільного та Господар­ського кодексів України, даного Статуту та локальних нормативних актів.
 1. Заклад зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
 1. Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов’язаних.
 1. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою згідно з чинним законодавством України за реалізацію головних завдань, забезпе­чення рівня дошкільної освіти в обсязі державних вимог, вико­нує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, відповідає за раціональне використання і відтворення природних ресурсів, за забезпечення екологічної безпеки та дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисципліни.
 1. Заклад визначає на договірній основі господарські, фінансові та інші взаємо­відносини з Власником або уповноваженим ним органом.
 1. Цей Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України: Законів Укра­їни «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про психологічну службу системи освіти України», затвердженого наказом Міністерство освіти України від 22.05.2018 №509 «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами), Цивільного та Господар­ського кодексів України та локальних нормативних актів.
 1.  З моменту реєстрації цього Статуту втрачає чинність Статут, зареєстрований 20.07.2017.

1.13.   Повна назва Закладу: Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 Криворізької міської ради.

Скорочена  назва  закладу  –  КЗДО  КТ №60 КМР.

1.14. Місцезнаходження Закладу: 50014, Дніпропетровська область,                    місто Кривий Ріг, вулиця Руденка, будинок 6.

2.    Мета та предмет діяльності

2.1. Головною метою та предметом діяльності Закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, надання кваліфікованої допомоги дітям з порушеннями мови та затримкою психічного розвитку шляхом організації освітнього процесу в комплексі з корекційно- розвитковою та художньо-естетичною роботою.

 • Головним завданням Закладу є: реалізація державної політики в сфері дошкільної осві­ти; сприяння збереженню та зміцненню здоров’я; розумовому, психологіч­ному і фізичному розвитку дітей; формування особистості, розвиток її твор­чих здібностей і інтересів; забезпечення виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, соціальної адаптації та готовності продовжувати осві­ту; здійснення соціально-педагогічного патронату сімей.
 • Комплектування Закладу 

3.1. Комплектування груп Закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад та Порядку комплектування  дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу.

3.2. Для зарахування дитини до Закладу необхідно подати: заяву батьків або осіб, які їх замінюють; свідоцтво про народження дитини; довідку про склад сім’ї  (для багатодітних сімей); висновок про комплексну-педагогічну оцінку розвитку дитини для зарахування дітей до спеціальних груп; медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати Заклад.

3.3. Заклад розраховано на групи для дітей раннього та перед шкільного віку, які комплекту­ються за віковими, різновіковими ознаками та станом психофізичного розвитку дітей.

3.4. Наповнюваність груп згідно з діючими нормативами становить:

 •  для дітей віком від одного до трьох років;
 •  для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
 •  для дітей з порушеннями мови –  до 10-12 осіб;
 •  для дітей з затримкою психічного розвитку – до 10 осіб;
 •  у оздоровчий період – до 15 осіб;
 • різновікові –  до 15 осіб.

3.5. За дитиною зберігається місце в Закладі у випадку її хвороби, карантину, на час санаторного лікування, відпусток батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів), не­залежно від періоду і тривалості відпустки батьків.

3.6. Із врахуванням місцевих умов, Власник або уповноважений ним орган може вносити зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця у Закла­ді.

3.7. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватися на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її  подальшого перебування в Закладі; за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; коли дитина не відвідує Заклад без поважних причин більше двох місяців підряд; у разі невнесення плати за харчування дитини після встановленого терміну.

3.8. Батьків повідомляють письмово про відрахування дитини не менше як за                  10 календарних днів.

4.1.Режим роботи Закладу встановлюється Власником, враховуючи потре­би батьків:

 •  групи з режимом роботи 10,5 годин –  700 – 1730 ;
 •  групи з режимом роботи 12 годин –  700 – 1900.

4.2. Заклад працює на п’ятиденному робочому тижні. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

4.3. Щоденний режим роботи Закладу  з  700   до  1900  .

 • Організація харчування і медичного обслуговування Закладу

5.1. Харчування дітей у Закладі та його кратність залежить від режиму роботи Закладу та тривалості перебування в ньому дітей. Харчування дітей організовується відповідно до встановле­них державних норм та виділених на ці цілі коштів.

5.2. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування витрат на утримання Закладу, харчування його вихованців.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, санітарним станом                 харчоб­локу, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів по­кладається на медичних працівників та керівника Закладу.

5.4. Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється штатним медичним персоналом та закріпленими медпрацівниками Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи: контроль за станом здоров’я; фізичним розвитком дітей; організацією їх фізичного вихо­вання, загартування; дотримання санітарно-гігієнічних норм режиму та якос­ті харчування.

 • Організація освітнього процесу

6.1. Зміст освітнього процесу в Закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється за програмами розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, затвердженими або рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

6.2. Заклад забезпечує право громадян на отримання дошкільної освіти державною мовою і мовами меншин відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Основним документом, що регулює освітній процес, є річний план, що  затверджується керівником,  схвалюється педагогічною радою Закладу.

6.4. Додаткові освітні послуги, які визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків, фізичних і юридичних осіб на основі угоди між батьками та Закладом у межах гранично допустимого навантаження та чинного законодавства України.

 • Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками освітнього процесу Закладу є:

–  діти дошкільного віку;

–  педагогічні, медичні працівники;

–  помічники вихователів; навчально-допоміжний персонал;

–  батьки або особи, які їх замінюють;

– фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, за наявністю ліцензії.

7.2. Формами морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу є: подяки, грамоти, премії та надбавки до заробітної плати в межах, передбачених чинним законодавством України та фондом оплати праці.

7.3. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

7.3.1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

–  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

– брати участь у поліпшенні освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

–  захищати законні інтереси своїх дітей  у відповідних державних органах і суді.

7.3.2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– своєчасно вносити плату за харчування дитини у Закладі в установленому порядку;

– своєчасно сповіщати Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.

7.4. На посади педагогічних працівників Закладу призначаються  особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, у певних випадках – професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дає змогу виконувати покладені на них функції.

7.5. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

7.6. Педагогічні працівники мають право на:

–  вільний вибір, розробку та застосування педагогічно доцільних форм, методів і  засобів  виховання та навчання дітей;

– підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, семінарах, нарадах тощо;

– внесення пропозицій щодо поліпшення роботи Закладу.

7.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

– дотримуватися Статуту Закладу, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

– співпрацювати з сім’ями вихованців Закладу з питань освітньої діяльності;

– дотримуватися правил педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини  та її батьків;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

7.8. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України.

8. Управління Закладом

8.1. Управління Закладом здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу. Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює

його керівник, який призначається і звільняється наказом директора департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської  ради відповідно до   чинного законодавства України, згідно з діючим  у місті Порядком. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Закладу обумовлені в трудовому договорі. Керівник Закладу у своїй діяльності підконтрольний Власнику, підзвітний уповноваженому органу управління.

8.2. Керівник Закладу:

–   здійснює керівництво та контроль за діяльністю Закладу;

– діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і громадських організаціях;

–  відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України;

–  у межах своєї компетенції видає накази, вказівки, доручення, обов’язкові для виконання працівниками Закладу;

– організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання і навчання дітей;

–  готує та затверджує в межах доведеного фонду заробітної плати штатний розпис Закладу;

– приймає на роботу та звільняє працівників Закладу з дотриманням чинного законодавства України;

– забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших вимог щодо охорони життя та здоров’я дітей;

– створює сприятливі умови для здійснення освітнього процесу в Закладі;

–  забезпечує необхідні умови і призначає відповідальних осіб з охорони праці;

– з питань цивільного захисту діє відповідно до Кодексу цивільного захисту  України та рішень виконкому Криворізької міської ради, організовує мобілізаційні заходи.

8.3. Органом громадського самоврядування в Закладі є загальні збори членів трудового колективу та батьків. Кількість учасників загальних зборів від працівників Закладу – 70%, від батьків і представників громадськості – 30%. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не менше одного разу на рік.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ:

– обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;

–  заслуховують звіт керівника  з питань статутної діяльності Закладу, дають їх оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

–  затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

8.4. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому

бере участь не менше двох третин її членів (працівники Закладу, педагоги, спонсори, батьки, представники громадських організацій та інші).

РАДА ЗАКЛАДУ:

– організовує виконання рішень загальних зборів;

– підтримує громадські ініціативи роботи Закладу і окремих груп щодо удосконалення розвитку, навчання і виховання дітей;

– розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази Закладу,   поповнення й використання бюджету Закладу.

8.5. У Закладі створюється постійно діючий колегіальний орган управління  ̶ педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять усі педагогічні і медичні працівники Закладу, а також можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. Головою педагогічної ради є керівник Закладу. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

ПЕДАГОГІЧНА РАДА:

– розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу в Закладі;

– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних та медичних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

– має право оцінювати проведення позапланового інституційного аудиту та про проведення громадської акредитації Закладу. Рішення педагогічної ради Закладу вводиться в дію наказом керівника.

   Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше чотирьох на рік. Для організації обміну досвідом освітньої роботи проводяться дні відкритих дверей.

9.  Майно Закладу

9.1. Майно Закладу є власністю територіальної громади міста Кривого Рогу й закріплюється на праві оперативного управління за відділом освіти виконкому Покровської районної в місті раді з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника або уповноваженого ним органу. Заклад відповідає перед Власником за збереження та ефективне використання закріпленого за ним комунального майна. За рішенням Власника майно може бути передано на праві оперативного управління безпосередньо Закладу.

9.2. Майно Закладу складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших матеріальних цінностей, вартість яких відображається на балансі Закладу. За рішенням Власника майно може бути закріплене на праві оперативного управління безпосередньо за Закладом.

9.3. Заклад має право передавати, обмінювати, списувати, продавати, здавати в оренду та під заставу основні засоби за попередньою згодою з Власником або уповноваженим органом управління відповідно до чинного законодавства України та діючих у місті Порядків.

9.4. Благодійні внески та матеріальні цінності, передані Закладу безкоштовно іншими підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами зараховуються на баланс Закладу і є комунальною власністю міста.

9.5. Відповідно до чинного законодавства України Заклад користується землею, несе відповідальність за дотриманням вимог та норм охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів.

10. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється за рахунок бюджетних, залучених та власних коштів.

10.2. Джерелами фінансування  Закладу є кошти:

 • Власника;
 • відповідних бюджетів, визначених нормативами фінансування;
 • батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування організацій, підприємств і громадян, не заборонені чинним законодавством України.

10.3. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

10.4. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між Власником, уповноваженими органами управління, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими, пов’язаними з ними особами.

10.5. Заклад самостійно визначає потребу в матеріальних ресурсах, продуктах харчування та одержує у централізованому порядку, виходячи із існуючих нормативів.

11. Права і обов’язки Закладу

11.1. Заклад має право:

 •  у межах кошторису доходів та видатків розпоряджатися доходами від господарської діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 •  орендувати необхідне йому майно згідно з чинним законодавством України, відповідно до діючого у місті Порядку;
 • укладати будь-які договори усіх видів, крім прямо заборонених чинним законодавством України із будь-якими контрагентами;
 •  використовувати власні кошти на заходи, що сприяють поліпшенню матеріальних умов роботи Закладу, в установленому порядку.

11.2. Обов’язки Закладу:

 •  складати статистичні звіти згідно з чинним законодавством України;
 •  здійснювати ефективне використання основних фондів, забезпечувати введення в дію придбаних основних засобів;
 •  забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, вдосконалювати норми і методи управління та господарювання.

11.3. Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність самостійно або передає ведення обліку (звітності) органам управління в установленому порядку.

11.4. Заклад в установленому порядку подає уповноваженому органу управління звіт про результати своєї діяльності.

11.5. Ревізія та перевірки діяльності Закладу іншими контролюючими органами, у тому числі органами Власника, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

11.6. Заклад організовує архівне зберігання документів, для чого керівник Закладу призначає відповідальну особу. Заклад складає угоду з органами державного архіву на предмет архівного обслуговування.

12. Контроль за діяльністю Закладу

12.1. Заклад підпорядкований та підзвітний уповноваженим органам управління.

12.2. Державний нагляд за діяльністю Закладу здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Інституційний аудит, в ході якого проводиться оцінювання освітньої діяльності Закладу, приведення освітнього, управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

1.2.3. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю).

1.2.4.Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з  освітнім процесом, передбачається цим Статутом та відповідними законодавчими актами України.

13. Охорона праці

13.1. Адміністрація Закладу забезпечує дотримання установленого для працівників режиму роботи, часу відпочинку, вимог законодавства з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки на підставі чинного законодавства України з цих питань.

13.2. Адміністрація Закладу забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил,  вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

13.3. Згідно з чинним законодавством України  про охорону праці адміністрація Закладу забезпечує для своїх працівників та дітей безпечні та нешкідливі умови праці та несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

14. Припинення юридичної особи     

14.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) за рішенням Власника або суду, згідно з чинним законодавством України і передбачає передачу актів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

14.2. Заклад ліквідується:

 • за рішенням Власника;
 • за рішенням суду;
 • з інших підстав, передбачених законом.

14.3. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, що звільнюються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

14.4. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, призначають комісією з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Закладу у відповідності до Господарського та Цивільного кодексів України. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Закладу. Комісія виступає у суді від імені Закладу. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, зобов’язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Заклад перебуває у процесі припинення.

14.5. Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

15. Порядок підписання Статуту

15.1 Статут Закладу повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству.

15.2 Статут Закладу викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується усіма засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами.

Погоджено: 

Заступник міського голови              

 _____________  В. Бєрлін                                  

В. о. директора департаменту

освіти і науки виконкому

Криворізької міської ради

_____________ Т. Кріпак

11

11