Тел. 097-567-32-66

Система моніторингу розвитку компетентностей дітей дошкільного віку в КЗДО КТ №60 КМР

Пріоритетним напрямом діяльності закладів дошкільної освіти є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. У сучасному закладі дошкільної освіти актуальними є питання, пов’язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема – розвитку життєвої компетентності дошкільників. Підвищення конкурентоспроможності кожного ЗДО пов’язане з його здатністю задовольнити не тільки наявні, але й прогнозовані вимоги споживачів. Їх вивчення має стати одним із напрямів діяльності в системі менеджменту якості й маркетингу закладу дошкільної освіти. Задоволеність споживача потрібно певним чином вимірювати й оцінювати, а систему якості забезпечити механізмом вироблення в разі необхідності коригувальних дій.

Питання моніторингу компетентності дітей дошкільного віку досліджували, такі українські науковці, як Катерина Крутій, Алла Богуш, методист Науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міськради Ірина Романюк.

Разом з тим немає механізму, які відображали б цілісну систему переведення базових теоретичних позицій щодо діагностування життєвої компетентності дошкільників у конкретну процедуру їх реалізації в межах методичної роботи ЗДО. Основним документом, який регламентує проведення моніторингу в дошкільній галузі є наказ Міністерства освіти і науки України від 11.04.2008 р. № 309 «Про проведення моніторингу стану дошкільної освіти».

Нормативно – правові документи:

1. Закон України «Про дошкільну освіту».

2. Указ Президента України від 04.7.2005р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти і Україні».

3. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

4. Постанова Кабінету Міністрів від 14.12.2-11 № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти».

5. Наказ МОН України від 03.11.2014 № 1255 «Про утворення робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування.

6. Наказ МОН України від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів».

7. Додаток 1 до наказу МОН №772 від 17.06.2013 «Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів».

МОНІТОРИНГ– ЦЕ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЗІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СИСТЕМНИЙ ДОВГОТРИВАЛИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ТА ТЕНДЕНЦІЯМИ РОЗВИТКУ КОЖНОЇ ДИТИНИ.

Він є необхідною складовою освітньої діяльності педагога. Завдяки моніторингу педагог може з’ясувати, чи у правильному напрямі він здійснює освітній процес, і вчасно внести потрібні корективи.

Головною метою моніторингу є вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, стану організації освітнього процесу в ЗДО, отримати оперативну інформацію про реальний стан та тенденції змін об’єкта діагностування для корекції педагогічного процесу.

ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та отримати об’єктивну інформацію.

2. Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми ЗДО.

3. Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності прикінцевій меті – вимогам Державних стандартів дошкільної освіти.

4. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітньої програми в ЗДО.

5. Надати рекомендації педагогам і батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

ЗАГАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ МОНІТОРИНГУ Є:

1. Наявність завдань педагогічного оцінювання стану об’єкта діагностики.

2. Системність і повторюваність моніторингу як виду педагогічної діяльності, що здійснюють у типових ситуаціях на певних етапах освітнього процесу.

3. Використання методик спеціально адаптованих до конкретних ситуацій і умов.

Суб’єктами освітнього процесу є діти.

Об’єктами моніторингу є:

· інформація про учасників освітнього процесу;

· навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове забезпечення освітнього процесу;

· результати освітнього процесу ( навчально-пізнавальної, творчої, ігрової діяльності, тощо)

Інструментарій

моніторингу досягнень дітей дошкільного віку

Структура інструментарію, який використовують у своїй роботі вихователі груп, під час проведення моніторингу досягнень дошкільників, побудована за освітніми лініями, що визначені БКДО: “Особистість дитини”, “Дитина в соціумі”, “Дитина у світі природи”, “Дитина у світі культури”, “Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі”, “Гра дитини”, “Мовлення дитини” та містить таблиці, у яких зазначено результати освітньої роботи, обладнання, методику обстеження та рівні засвоєння. Змістове наповнення за кожною освітньою лінією повністю відображає програмові вимоги щодо дітей певного віку. Для проведення цілеспрямованого і повного моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками вихователі оцінюють досягнення дітей кожної вікової групи за показниками всіх семи освітніх ліній. Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми лініями БКДО. Інструментарій обстежень скомпонований відповідно до віку дитини (ранній вік, молодший, середній та старший дошкільний вік).

Під час обстеження педагоги закладу створюють та враховують три основні принципи: створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Під час обстеження дітей педагоги закладу дотримуються певного алгоритму:

використання діагностичного інструментарію;

–  використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини;

– за результатами освітньої роботи  – визначення рівня засвоєння знань.

Для здійснення моніторингу вихователі організовують:

1. Контрольні та підсумкові заняття.

2. Міні – заняття з окремими дітьми.

3. Спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані).

4. Індивідуальна робота.

5. Дидактичні ігри та вправи.

6. Розвивальні заняття.

7. Доручення.

8. Продуктивна діяльність дошкільнят (малювання, ліплення, аплікація, конструктивна діяльність).

9. Аналіз зрізу рівня знань та вмінь дітей з різних розділів програми (початковий  – вересень, контрольний – січень, підсумковий – травень).

Отримані результати дають змогу визначити, які з пройдених тем діти засвоїли недостатньо, а тому важливим є посилення роботи з відповідної теми, перегляд використаних форм роботи, тем тощо.

Критерії оцінювання досягнень дошкільників мають бути не формальними і не кількісними, а якісними. Відповідно до цього визначається рівень досягнень дітей, який фіксується у таблицях із переліком основних питань результативності освітньої роботи відповідно до чинних програм.

Висновки моніторингу досягнень дітей дошкільного віку фіксуються в таблиці узагальнених результатів та аналізу виконання завдань Державної програми “Українське дошкілля”.