Тел. 097-567-32-66

Положення про ЗДО

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2003 р. № 305
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2021 р. № 86)

ПОЛОЖЕННЯ
про Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 Криворізької міської ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

КЗДО КТ №60 КМР

протокол №4   

 31.05.2021 року

Загальна частина

Це Положення визначає основні засади діяльності Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 Криворізької міської ради.

Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”“Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями (розпорядженнями) засновника (засновників) або уповноваженого ним (ними) органу (особи), цим Положенням та власними установчими документами.

ЗДО №60 є юридичною особою та діє на підставі власних установчих документів, які розроблені та затверджені засновником (Криворізька міська рада) відповідно до законодавства та цього Положення.

Статус КЗДО КТ №60 КМР визначено засновником (Криворізька міська рада) і зазначено в установчих документах закладу дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти КЗДО КТ №60 КМР провадить свою діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

Тип закладу КЗДО КТ №60 КМР –  ясла-садок комбінованого типу – заклад дошкільної освіти для дітей віком від одного до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами – від одного до семи (восьми) років), у складі якого утворені групи загального розвитку та спеціальних, в яких забезпечується дошкільна освіта відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;

Утворення, реорганізація, ліквідація або перепрофілювання (зміна типу) закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

Зарахування до закладу дошкільної освіти, переведення та відрахування

Зарахування дітей до КЗДО КТ №60 КМР здійснюється керівником  закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

Прийом заяв про зарахування дітей КЗДО КТ №60 КМР організовується з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника (Криворізької міської ради) закладу дошкільної освіти.

Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника КЗДО КТ №60 КМР.

До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

– копія свідоцтва про народження дитини;

– медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини до КЗДО КТ №60 КМР (спеціальних груп) до заяви про зарахування додається висновок Інклюзивно-ресурсного центру №1 Криворізької міської ради, комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень мовлення, поведінки, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).

Для зарахування дитини з інвалідністю КЗДО КТ №60 КМР до заяви про зарахування додаються:

–   копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

– копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

Першочергово до КЗДО КТ №60 КМР зараховуються діти, які:

1) проживають на території обслуговування КЗДО КТ №60 КМР;

 2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в даному закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників даного закладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального та мовленнєвого розвитку;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до КЗДО КТ №60 КМР відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до КЗДО КТ №60 КМР один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до КЗДО КТ №60 КМР на загальних підставах.

Після зарахування до КЗДО КТ №60 КМР дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах КЗДО КТ №60 КМР та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

Для переведення вихованця з ЗДО до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації (у разі її запровадження).

Керівник КЗДО КТ №60 КМР впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до відповідного закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

Переведення вихованця із КЗДО КТ №60 КМР до іншого державного (комунального) закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).

За вихованцем зберігається місце у КЗДО КТ №60 КМР у літній період та у таких випадках:

– у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

– у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

– на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у КЗДО КТ №60 КМР та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в КЗДО КТ №60 КМР до кінця літнього періоду.

Відрахування вихованців з КЗДО КТ №60 КМР може здійснюватися:

– за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у КЗДО КТ №60 КМР

-у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

– у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

Керівник КЗДО КТ №60 КМР зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

Забороняється відрахування дитини із КЗДО КТ №60 КМР з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

Відрахування дитини із КЗДО КТ №60 КМР здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з КЗДО КТ №60 КМР такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

Порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до приватних, корпоративних закладів дошкільної освіти визначається їх засновником (засновниками).

Структура та організація діяльності закладу дошкільної освіти

Навчальний рік у КЗДО КТ №60 КМР починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня поточного року.

КЗДО КТ №60 КМР мають у своєму складі групи, між якими вихованці розподіляються за віковими ознаками.

Групи формуються в межах граничної чисельності вихованців, що встановлена відповідно до визначених законодавством нормативів наповнюваності груп дітьми у КЗДО КТ №60 КМР, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ЗДО.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей одного віку. Різновікові групи можуть утворюватися для дітей раннього (від одного до трьох років) та дошкільного (від трьох до шести (семи) років (для дітей з особливими освітніми потребами – від трьох до семи (восьми) років) віку.

У разі звернення одного з батьків або іншого законного представника дитини з особливими освітніми потребами у КЗДО КТ №60 КМР утворюються інклюзивні та спеціальні групи відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 51, ст. 1735).

Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян КЗДО КТ №60 КМР функціонує протягом року.

Режим роботи КЗДО КТ №60 КМР, тривалість перебування в ньому дітей встановлений засновником (Криворізька міська рада) відповідно до законодавства.

КЗДО КТ №60 КМР може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку. Діти, які перебувають у ЗДО під соціально-педагогічним патронатом, обліковуються у закладі.

КЗДО КТ №60 КМР забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх належного розвитку,а також дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів згідно з додатками 123 і 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2014 р., № 68, ст. 1896; 2020 р., № 20, ст. 763), Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 518), постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 35, ст. 1650), спільним наказом МОН та МОЗ щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання організації харчування у закладах освіти.

У КЗДО КТ №60 КМР діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу.

Медичні працівники КЗДО КТ №60 КМР здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства, моніторинг стану здоров’я та контроль виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медичних оглядів дітей, надання домедичної допомоги у невідкладному стані, інформування батьків або інших законних представників про стан дитини та організацію заходів для госпіталізації (у разі показань).

КЗДО КТ №60 КМР надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичних працівників та проведення профілактичних заходів.

Для проведення корекційно-розвиткової роботи у ЗДО комбінованого типу, у складі якого функціонують спеціальні групи облаштовано відповідні кабінети та приміщення.

КЗДО КТ №60 КМР може здійснювати міжнародне співробітництво у сфері дошкільної освіти відповідно до Законів України “Про освіту”“Про дошкільну освіту”, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Освітній процес у закладі дошкільної освіти

У КЗДО КТ №60 КМР освітній процес включає розвиток, виховання, навчання його вихованців і відбувається відповідно до освітньої програми. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти.

КЗДО КТ №60 КМР для формування освітньої програми закладу  використовує освітні програми, рекомендовані МОН.

Рішення про обрання та використання освітньої програми КЗДО КТ №60 КМР схвалюється педагогічною радою закладу  та затверджується керівником.

Обрана освітня програма  передбачає набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей вихованців у КЗДО КТ №60 КМР організовано освітній процес за наступними пріоритетними напрямами:

– художньо-естетичний;

– фізкультурно-оздоровчий.

 • корекційно-відновлювальний

Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти МОН, за погодженням з МОЗ.

Для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру №1 КМР про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності) складається індивідуальна програма розвитку, що розробляється командою психолого-педагогічного супроводу.

Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 51, ст. 1735).

На основі освітньої програми педагогічна рада ЗДО визначає план роботи на навчальний рік та літній період, що конкретизує організацію освітнього процесу. План роботи закладу затверджується керівником.

КЗДО КТ №60 КМР самостійно визначає форми організації освітнього процесу.

Розклад організації освітнього процесу затверджується керівником ЗДО до початку навчального року.

Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого законного представника дитини. Додаткові освітні послуги надаються за рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним представником дитини та закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого навантаження дитини.

Учасники освітнього процесу

Учасники освітнього процесу визначені статтею 27 Закону України “Про дошкільну освіту”.

Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються згідно із законодавством.

. Педагогічні працівники КЗДО КТ №60 КМР у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).

Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку КЗДО КТ №60 КМР та цього Положення.

Залучення вихованців під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з виконанням освітньої програми, забороняється.

Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників КЗДО КТ №60 КМР регулюються трудовим законодавством та трудовими договорами.

Педагогічні та інші працівники КЗДО КТ №60 КМР несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров’я вихованців згідно із законом.

. Працівники КЗДО КТ №60 КМР проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

До основних обов’язків медичних працівників, які безпосередньо забезпечують медичний супровід в КЗДО КТ №60 КМР, належить:

– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

– здійснення контролю за своєчасністю проходження медичних оглядів, у тому числі поглиблених, організація виконання профілактичних та оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

– здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;

– проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших законних представників дитини та працівників закладу.

Управління закладом дошкільної освіти

Керівництво КЗДО КТ №60 КМР здійснює його керівник.

Керівника Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 Криворізької міської ради призначає на посаду та звільняє з посади засновник (Криворізька міська рада).

Керівником КЗДО КТ №60 КМР є особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту (для керівників державних і комунальних закладів дошкільної освіти – вищу педагогічну освіту), стаж педагогічної та науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Керівник КЗДО КТ №60 КМР здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність ЗДО.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника КЗДО КТ №60 КМР визначаються законом та установчими документами закладу.

Керівник КЗДО КТ №60 КМР:

 • –      організовує діяльність закладу;
 • –      вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу;
 • –      призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • –      забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • –      забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • –      забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю КЗДО КТ №60 КМР;
 • –      сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу;
 • –      сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу;
 • –      забезпечує створення у ЗДО безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
 • –      видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання;

– здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами КЗДО КТ №60 КМР.

Колегіальним постійно діючим органом управління КЗДО КТ №60 КМР є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами закладу. Керівник КЗДО КТ №60 КМР є головою педагогічної ради.

До складу педагогічної ради КЗДО КТ №60 КМР входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради ЗДО входять голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

. Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада КЗДО КТ №60 КМР:

 • –      схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 • –      формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • –      розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі;
 • –      визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • –      затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • –      обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;
 • –      затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • –      розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • –      ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • –      розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • –      має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • –      розглядає інші питання, віднесені законом та установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради КЗДО КТ №60 КМР вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу КЗДО КТ №60 КМР.

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти

Фінансово-господарська діяльність КЗДО КТ №60 КМР провадиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”“Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів.

КЗДО КТ №60 КМР фінансується з джерел, визначених відповідно до законодавства.

Майно КЗДО КТ №60 КМР належить йому на правах, визначених законодавством.

Об’єкти та майно КЗДО КТ №60 КМР не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо КЗДО КТ №60 КМР, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування державним нерухомим майном відповідно до законодавства.

КЗДО КТ №60 КМР надає платні освітні послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник КЗДО КТ №60 КМР  затвердив переліки платних освітніх послуг.

Штатний розпис КЗДО КТ №60 КМР встановлюються відповідно до законодавства на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази КЗДО КТ №60 КМР у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів засновника закладу та інших джерел, не заборонених законодавством.

Матеріально-технічна база КЗДО КТ №60 КМР включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, та інше.

Вимоги до матеріально-технічної бази КЗДО КТ №60 КМР визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання закладу дошкільної освіти затверджуються МОН.”.